شیر سلونوئید

شیر سلونوئید

شیر سلونوئیدیک شیر کنترلی الکترومغناطیسی است. به بیان دقیق تر،شیر سلونوئیدنوعی شیر کنترلی با اکچوئیتور برقی است که برای کنترل جریان مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین با استفاد ازشیر سلونوئیددیگر نیازی به اپرانور نیست و شیر به صورت اتوماتیک باز یا بسته می شود.

شیر سلونوئیددارای یک سلونوئید است که در واقع یک کویل الکتریکی با یک مغزی فرومغناطیسی است. به این مغزی فرومغناطیسی پلانجر نیز گفته می شود. در حالتی که شیر بسته باشد، پلانجر یک روزنه کوتاه را بسته نگاه می دارد. وقتی که جریان الکتریکی بر کویل اعمال می شود، یک میدان مغناطیسی تشکیل می گردد. این میدان مغناطیسی بر پلانجر نیز اعمال می شود. در نتیجه پلانجر در طول کویل حرکت و روزنه را باز می کند. به این صورت است که دستور باز یا بسته شدنشیر سلونوئیدصادر می شود. اگر شیر به صورت نرمال – بسته باشد، با ورود جریان الکتریکی و ایجاد میدان مغناطیسی شیر باز خواهد شد.

برای انتخاب درستشیر سلونوئیدباید موارد استفاده به درستی مشخص شود. دو پارامتر بسسیار مهم در انتخابشیر سلونوئید، محدوده فشار کاری و مقدارKvمی باشد . مقدار ضریب جریان در حال گذر از شیر در یک ساعت بر متر مکعب و افت فشار یک بار راKvمی گویند. هرچقدر ابعاد خروجی شیر بزرگ باشد و یا کویلشیر سلونوئید قوی تر باشد، شیر مقدار فشار بیشتری را می تواند کنترل کند.

شیر سلونوئیدبرای تمام سیال های تمیز که ویسکوزیته (گرانروی) بالایی نداشته باشند می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از جمله سیال های مناسب برای استفاده ازشیر سلونوئیدمی توان به سیال هایی مانند مایعات تمیز، گازها، نفت سبک و امثال اینها اشاره کرد. شیرهای سادهon/offبیشترین استفاده را ازشیر سلونوئیددارند. همینطور در مواقعی که هوای فشرده در دسترس نباشدشیر سلونوئیدگزینه مناسبی برای کنترل شیرآلات محسوب می شود.

شیر سلونوئیدرا می توان به جای شیرهای بزرگی مثل شیر توپی با عملگر برقی به کار برد که از لحاظ فضا نیز بسیار مفیدتر است. همینطور از لحاظ عملکردی نیازشیر سلونوئید برقی، بسیار سریعتر است. انواع پیشرفته تری ازشیر سلونوئید ، هم ساخته شده است که می توانند به صورت تدریجی شیر را کنترل کنند. این بدان معنی است که این مدل های جدیدشیر سلونوئیدمی توانند به صورت تدریجی برای کنترل جریان یا فشار و برای سیگنال ورودی مختلف شیرآلات مورد استفاده قرار گیرند. این سگنال عموما4-20mAمی باشد که بیشتر شرکت ها به عنوان یک پروتکل پذیرفته شده توسط پی ال سی یا تجهیزات مشابه از آن برخوردار هستند.

شیر سلونوئیدرا می توان به روش های مختلف دسته بندی کرد. از لحاظ نوع عملکرد، شیر سلونوئید انواع مختلفی دارد کهشیر سلونوئیدبا عملکرد مستقیم،شیر سلونوئید با عملکرد غیرمستقیم،شیر سلونوئیدبا لیفت مغناطیسی،شیر سلونوئید برقی، با عملکرد پایلوت،شیر سلونوئیدبا تنظیم مجدد دستی وشیر سلونوئید با کنترل از خارج از شیر از انواع آن هستند.

از لحاظ جنس ماده سازنده،شیر سلونوئید از مواد مختلفی ساخته می شود. از مطرج ترین آنها می توان بهشیر سلونوئیدبرنجی،شیر سلونوئید از جنس استنلس استیل 303،شیر سلونوئیداز جنس استنلس استیل 316 کم کربن،شیر سلونوئیداز جنس آلومنیوم وشیر سلونوئیداز جنس روی اشاره کرد.

از لحاظ نوع کارکرد کنترلی،شیر سلونوئیدبه انواع زیر تقسیم می شود:

شیر سلونوئیدنرمال - بسته

شیر سلونوئید نرمال - باز

شیر سلونوئیدیونیورسال

شیر سلونوئیدکنترلی با استفاده از تحریک الکتریکی

شیر سلونوئیددوگانه یا دوآل 

شیر سلونوئیدPWMاشتراک گذاری در