وظیفه این شیر کاهش فشار ورودی و ثابت نگه داشتن آن در قسمت خروج شیر ، فارغ از فشار ورودی بالا دست شیر میباشد و در مدار فرمان این شیر ، پایلوت مخصوص فشار شکن وجود دارد.

اجزای تشکیل دهنده شیر فشار شکن:

1)لوله تحت فشار ورودی  2)روزنه  3)پایلوت 4)شیر کنترل جریان  5)لوله تحت فشار خروجی 6)شیر کروی  7)نشان دهنده وضعیت دیسک شیر 8)صافی

اشتراک گذاری در